storyประวัติและความเป็นมาของวัดป่าชิคาโก

    วัดป่าชิคาโกได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยคณะญาติธรรมชาวชิคาโกและรัฐใกล้เคียง  ตลอดทั้งครูบาอาจารย์หลายรูปด้วยกันที่เดินทางมาโปรด   และได้มอบปัจจัยบางส่วนไว้สำหรับสร้างวัดจนสำเร็จลุล่วงมาด้วยดี  วัดป่าชิคาโกได้จดทะเบียนเป็นองค์กร Non Profit Organization ในนาม Natural Buddhist Meditation Temple Of Greater Chicagoเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ (1986) ปัจจุบันวัดป่าชิคาโกตั้งอยู่ในเมืองเบอร์แบงค์ รัฐอิลลินอยส์ เลขที่ 8243 South Newland Ave.Burbank,IL.60459 มีเนื้อที่ประมาณ ๑ เอเคอร์ ห่างจากตัวเมือง Chicago ระยะเวลาขับรถประมาณ ๓๐ นาที


story

    วัดป่าชิคาโกมีพื้นที่และอาคารไม่ใหญ่มาก แต่เป็นวัดที่เน้นหนักไปในทางพัฒนาบุคคลให้มีศีลธรรม มีการปฏิบัติธรรม และฟังธรรมเป็นประจำทุกวัน มีอาคาร ๔ หลัง

    อาคารหลังที่ ๑ มีสองชั้น ชั้นบน สำหรับเป็นที่พักพระสงฆ์ และมีห้องอุโบสถสำหรับสวดปาฏิโมกข์โดย เฉพาะอีกห้องหนึ่ง (อุโบสถชั่วคราว) ชั้นล่าง ใช้เป็นที่บำเพ็ญกุศล ทำวัตร สวดมนต์เช้า-เย็น-ปฏิบัติธรรม และเป็นที่ฉันภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์

    อาคารหลังที่ ๒ เป็นที่พักสำหรับอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรม

    อาคารหลังที่ ๓-๔ เป็นกุฏิกรรมฐาน สำหรับเป็นที่พักของผู้ปลีกภาวนาโดยเฉพาะ

story

การพัฒนาทางด้านจิตใจ และกิจวัตรประจำวัน

    ๑. เวลา ๐๕.๓๐ น. - ทำวัตรเช้าประมาณ ๓๐ นาที นั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมง
    ๒. เวลา ๑๑.๐๐ น. - พระสงฆ์ รับบิณฑบาต และแสดงธรรมก่อนฉันภัตตาหารประมาณ ๑๕ นาที, ญาติโยมฟังธรรมเทศนา-ทำวัตรเช้าโดยสังเขป และนั่งสมาธิประมาณ ๑๕ นาที เป็นประจำทุกวัน
    ๓. เวลา ๑๙.๐๐ น. - ทำวัตรเย็นประมาณ ๓๐ นาที นั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมง


storyการเผยแผ่ และกิจกรรมหลัก

   ๑. จัดอบรมสมาธิภาวนา บวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรมในวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษา
    ๒. แจกเทปธรรมะ หนังสือธรรมะ และจัดพิมพ์จุลสาร แจกเป็นธรรมทานให้กับผู้ที่สนใจ
    ๓. จัดบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม ทำบุญใส่บาตร-ฟังธรรมในวันขึ้นปีใหม่-วันมาฆบูชา-วันสงกรานต์-วันวิสาขบูชา- วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา-วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และวันสำคัญอื่น ๆ ที่เห็นสมควร
    ๔. มีญาติธรรมที่สนใจธรรมะมาถือบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรมในช่วงหยุดงาน
    ๕. ให้ความรู้แก่นักศึกษาชาวอเมริกันที่สนใจมาเรียนรู้ธรรมะทางพระพุทธศาสนา
    ๖. นิมนต์ครูบาอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิจากอเมริกาและเมืองไทยมาสอนธรรมะในโอกาสต่าง ๆ ที่เห็นสมควร
    ๗. เปิดสอนธรรมศึกษาให้แก่ผู้สนใจ