fatherDayวันพ่อแห่งชาติ ๘๕ พรรษา มหาราชา

   วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕   พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมกันถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในปีนี้ถือเป็นปีมหามงคลที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุ ครบ ๘๕ พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนย์มายุยิ่งยืนนาน ทรงมีพลามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยตลอดไป ...
   คลิ๊ก...ชมภาพ

 

kathina2555กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๕

   วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕    ผ่านพ้นไปด้วยดีสำหรับกฐินสามัคคี ญาติโยมที่มาร่วมงานต่างอิ่มบุญไปตามๆกัน ในปีนี้ พ.ญ.สิริรัตน์ ร่วมสุข Banuchi - Dr.Fedor Felix Banuchi คุณดีเลิศ - คุณบุศรา สมบูรณ์ คุณศุภโชค รุ่งแสง คุณจินตนา เจริญสุข และครอบครัว ร่วมกันเป็นประธานจัดงาน ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ร่วมสร้างบุญกุศล.
    คลิ๊ก...ชมภาพ
    คลิ๊ก..ชมภาพ ถ่ายภาพโดย คุณ Sukit Subaneksanti

MotherDay๘๐ พรรษา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ

   วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕   พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมกันถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในปีนี้ถือเป็นปีมหามงคลที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุ ครบ ๘๐ พรรษา รวมทั้งได้ร่วมกันพัฒนาวัดด้วยการทาสีรั้ววัดให้เกิดความสวยงาม...ขออนุโมทนาบุญ
   คลิ๊ก...ชมภาพ

 

Asalhapujaวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

   วันอาทิตย์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕   พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา   วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและได้ขออุปสมบท ซึ่งเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์จะต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสใดอาวาสหนึ่งเป็นเวลา ๓ เดือน

คลิ๊ก...ชมภาพ

 

visaka55วันวิสาขบูชา ทำบุญประจำปีวัดป่าชิคาโก

    วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๕     พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา และทำบุญประจำปีวัดป่าชิคาโก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันที่พระพุทธองค์ทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน โดยเฉพาะปี ๒๕๕๕ ถือเป็นปีแห่งการฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า ในวันงานได้มีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญและนำอาหารมาตั้งโรงทานให้ญาติโยมที่มาทำได้รับประทานฟรี เป็นการสร้างบารมีให้แก่ตนเองและครอบครัว

คลิ๊ก...ชมภาพ

 

phratheraหลวงปู่อุทัย สิริธโร และพระเถระแสดงธรรม

   วันที่ ๖-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕    หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรม พร้อมด้วยหลวงปู่ณรงค์ อาจาโร พระครูอรรถกิจนันทคุณ(พระอาจารย์นพดล นันทโน) พระวิสุทธิสารเถร(ภูสิต ขันติธโร)และพระอดุลย์ ได้เมตตามาแสดงธรรม ตอบปัญหาธรรมแก่ชาวชิคาโกและรัฐใกล้เคียง ในกาลนี้วัดป่าชิคาโก ญาติโยมได้ร่วมกันถวายผ้าป่าเพื่อสมทบทุนจัดตั้งวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด เป็นปัจจัยจำนวนหนึ่ง

คลิ๊ก...ชมภาพ

 

songkran55วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ๒๕๕๕

   วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕    วันสงกรานต์   เมื่อถึงเดือน ๕ ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายนของทุก ๆ ปีเราเรียกวันนี้ว่า " วันสงกรานต์ " ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ ธรรมเนียมไทยเราก็จะมีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ มีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ที่เราเคารพเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ร่วมทั้งทำบุญบังสุกุลให้แก่บุพการีชนที่ล่วงลับ   วัดป่าชิคาโกได้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว เป็นการรักษาประเพณีไทยและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญบารมีให้แก่ตน   

คลิ๊ก...ชมภาพ

 

magha55ปฏิบัติธรรม ทำบุญวันมาฆบูชา

   วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕    วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอรหันตสาวก ๑,๒๕๐ รูป ณ วัดเวฬุวัน ซึ่งมีใจความสำคัญคือ ให้ละเว้นความชั่ว ทำความดี และทำใจให้บริสุทธิ์   ในวันที่ ๙-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนวัดป่าชิคาโก ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมภาวนาและทำบุญตักบาตร เวียนเทียน เพื่อน้อมระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวและเป็นการบูชาคุณพระรัตนตรัย

คลิ๊ก...ชมภาพ

 

magha2555พระโอวาท สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๕

   วันมาฆบูชาอันเป็นอภิลักขิตกาลที่สำคัญวาระหนึ่งของพระพุทธศาสนา ได้เวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ นี้ เมื่ออภิลักขิตกาลเช่นนี้เวียนมาถึง ก็เตือนจิตให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ ในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในวาระนี้ คือ จาตุรงคสันนิบาต การประชุมที่พร้อมด้วยองค์ ๔ คือ พระอรหันตสาวก ๑,๒๕๐ รูป

คลิ๊ก...อ่านต่อ

 

 

newyear2555สวดมนต์ข้ามปี อิติปิโส ๑๐๘ ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่

   สวดมนต์ข้ามปี ชีวิตดีตลอดปี...อนุโมทนาบุญกับพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมกันสาธยายมนต์ส่งท้ายปีเก่า วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และทำบุญตักบาตรในวันต้อนรับปีใหม่ วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งในวันดังกล่าวมีญาติธรรมมาร่วมกันสร้างสามัคคีธรรมเป็นจำนวนมาก ขอให้ผลบุญที่ท่านได้กระทำส่งผลให้ท่านทั้งหลายมีความสุขสวัสดี มีชีวิตดีตลอดไป...อนุโมทนา

คลิ๊ก...ชมภาพ

 

   ติดต่อวัดป่าชิคาโก / Contact Us

map
map
   วัดป่าชิคาโก
   Natural Buddhist Meditation Temple Of Greater Chicago
   8243 South Newland Ave.Burbank, IL 60459
   Tel. (708) 599-5920 Fax. (708) 599-5241    E-mail:watpachicago@gmail.com   
แผนที่วัดป่าชิคาโก / Map