somdej

visakha2557    ทำบุญวันวิสาขบูชา ทำบุญประจำปี  วันอาทิตย์ที่ 18 พ.ค.57
    ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานทุกโรงทาน พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญและนำอาหารมาในงาน ทำให้ผู้ที่มาต่างก็อิ่มบุญ อิ่มท้องไปตามกัน ทำให้ทุกคนที่มามีความสุขกาย สุขใจ    นึกถึงพุทธสุภาษิตที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า " การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย " การกระทำสิ่งใดก็ตามที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นได้รับความเดีอดร้อน ทำแล้วสบายใจ สุขใจ นั่นแหละชื่อว่า บุญ
  คลิ๊ก...ชมภาพ

songkran2557    ทำบุญวันสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557
    เมื่อถึงเดือน ๕ ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายนของทุก ๆ ปีเราเรียกวันนี้ว่า " วันสงกรานต์ " ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ ธรรมเนียมไทยเราก็จะมีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ มีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ที่เราเคารพเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ร่วมทั้งทำบุญบังสุกุลให้แก่บุพการีชนที่ล่วงลับ วัดป่าชิคาโกได้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว เป็นการรักษาประเพณีไทยและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญบารมีให้แก่ตน ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมกจิกรรมดังกล่าว
  คลิ๊ก...ชมภาพ

magha2557    ทำบุญวันมาฆบูชา วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๗
    กิจกรรมที่เราได้มาปฏิบัติร่วมกันในวันมาฆบูชาเพื่อบูชาพระรัตนตรัยด้วยการทำบุญตักบาตรหรือการบำเพ็ญกุศล รักษาศีล งดเว้นการทำบาปทั้งปวง ถวายสังฆทาน การฟังพระธรรมเทศนา การสวดมนต์เจริญภาวนา การเวียนเทียน ถือเป็นการย้ำรอยธรรมที่พระพุทธองค์แสดงไว้ในวันมาฆบูชาคือ "โอวาทปาฏิโมกข์"     ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
  คลิ๊ก...ชมภาพ


Itipiso Chanting    ภาพสวดมนต์ข้ามปีอิติปิโส ๑๐๘จบ
    องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงยกเอาเวลาที่มีอยู่โดยธรรมชาติมาตรัสสอนให้ระลึกถึงเวลาที่ล่วงไปๆ และให้น้อมเข้ามาในชีวิตของตน เพื่อจะได้ตั้งตนให้อยู่ในความไม่ประมาท พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า "เวลาย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเอง" หากเวลาของเราที่ล่วงเลยไปด้วยการทำแต่คุณงามความดี ก็จะเป็นเวลาที่ล่วงผ่านไปอย่างมีประโยชน์ มีคุณค่า ขอให้ท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตของตนๆ ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า คุ้มกับเวลาที่ผ่านไป ให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า และอยู่เย็นเป็นสุขในกาลทุกเมื่อ
  คลิ๊ก...ชมภาพ


kathina57    กฐินสามัคคีวัดป่าชิคาโก    วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
    ผ่านพ้นไปด้วยดีสำหรับกฐินสามัคคีวัดป่าชิคาโก ญาติโยมที่มาร่วมงานต่างอิ่มบุญ อิ่มท้องไปตามๆกัน  ขออนุโมทนาบุญกับคณะประธานจัดงานทุกท่าน  คณะกรรมการวัดป่าชิคาโกทุกท่าน    ร้านอาหารการกุศลทุกร้านและญาติโยมที่ได้นำอาหารมาร่วมในงาน ทำให้ผู้มาร่วมในงานต่างอิ่มทั้งบุญและอิ่มทั้งท้อง ขออนุโมทนาบุญพุทธศาสนิกชนทุกฝ่ายที่ได้มาร่วมกันกระทำกิจกรรมอันที่เรียกว่า “กาลทาน”ให้ประสบความสำเร็จด้วยดี .
  คลิ๊ก...ชมภาพ


   ติดต่อวัดป่าชิคาโก / Contact Us
map map
   วัดป่าชิคาโก
   Natural Buddhist Meditation Temple Of Greater Chicago
   8243 South Newland Ave.Burbank, IL 60459
   Tel. (708) 599-5920     Fax. (708) 599-5241
   E-mail:watpachicago@gmail.com   
   แผนที่วัดป่าชิคาโก / Map