NewYear58    ทำบุญตักบาตรถวายทานต้อนรับปี ๒๕๕๘
     สวดมนต์ข้ามปี อิติปิโส ๑๐๘ เป็นอีกกิจกรรมดีๆ ที่วัดป่าชิคาโกได้จัดมาเป็นเวลา ๒๐ กว่าปี ที่เมื่อถึงวันส่งท้ายปีเมื่อไหร่หลายคนก็เข้าวัด ทำจิตใจให้สงบ ผ่องแผ้ว พร้อมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต ถือเป็นการส่งท้ายปีวิถีพุทธ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ขอความเป็นมงคลจงมีแก่ท่านตลอดปี ๒๕๕๘ ทุกท่านเทอญ.
  คลิ๊ก..ชมภาพ


itipiso57    สวดมนต์ข้ามปี อิติปิโส ๑๐๘ ส่งท้ายปี ๒๕๕๗
     สวดมนต์ข้ามปี อิติปิโส ๑๐๘ เป็นอีกกิจกรรมดีๆ ที่วัดป่าชิคาโกได้จัดมาเป็นเวลา ๒๐ กว่าปี ที่เมื่อถึงวันส่งท้ายปีเมื่อไหร่หลายคนก็เข้าวัด ทำจิตใจให้สงบ ผ่องแผ้ว พร้อมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต ถือเป็นการส่งท้ายปีวิถีพุทธ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ขอความเป็นมงคลจงมีแก่ท่านตลอดปี ๒๕๕๘ ทุกท่านเทอญ.
  คลิ๊ก..ชมภาพ


kathin    กฐินสามคคีวัดป่าชิคาโก  วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ต.ค.๕๗
     " สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ “
     ผ่านพ้นไปด้วยดีสำหรับกฐินสามัคคีวัดป่าชิคาโก ประจำปี ๒๕๕๗ ญาติโยมที่มาร่วมงานต่างอิ่มบุญไปตามๆกัน ขออนุโมทนาบุญคณะเจ้าภาพจัดงานกฐินสามัคคีทุกท่าน ร้านอาหารการกุศลทุกๆร้าน พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างบุญกุศลและร่วมด้วยช่วยกันทำให้งานประสบความสำเร็จ ขอให้มีความสุข และเจริญยิ่งๆ ทุกท่านเทอญ.
  คลิ๊ก...ชมภาพ


fatherday    ทำบุญวันพ่อแห่งชาติ
     ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมยุ ๘๗ พรรษา คณะสงฆ์วัดป่าชิคาโก  พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นกุศลเจริญพระพุทธมนต์ " ธัมมจักกัปปวัฒนสูตร "    “ภูมิพลมหาราชวรัสสะ ชยมังคลคาถา” เป็นวาระ ๕ รอบ รวมทั้งทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล   ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนมยุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
  คลิ๊ก..ชมภาพ    ภาพ


mom57    ทำบุญวันแม่แห่งชาติ  วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ส.ค.๕๗
     ท่านว่าพ่อแม่นั้นเปรียบได้เป็นทั้ง ครูของลูก เทวดาของลูก พรหมของลูก และอรหันต์ของลูก หลายคนทำบุญบูชาคุณแม่ด้วยการปลงผม มอบตนเป็นสามเณรน้อย   หลายท่านสละเวลามาถือศีล ภาวนา น้อมบูชาคุณแม่   หลายท่านทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานอุทิศบุญกุศลให้แม่   ทั้งหมดที่กล่าวมาขออนุโมทนากับทุกคนที่ได้ร่วมกันสร้างกุศลในครั้งนี้ ขอให้มีความสุข และเจริญยิ่งๆ ทุกท่านเทอญ.
  คลิ๊ก...ชมภาพ ชุด ๑
  คลิ๊ก...ชมภาพ ชุด ๒   คลิ๊ก...ชมภาพ ชุด ๓


Arsanlaha57    ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ก.ค.๕๗
     พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนารุ่นที่ ๑ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา.....วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและได้ขออุปสมบท ซึ่งเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์จะต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสใดอาวาสหนึ่งเป็นเวลา ๓ เดือน   ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมกจิกรรมดังกล่าว
  คลิ๊ก...ชมภาพ


visakha2557    ทำบุญวันวิสาขบูชา ทำบุญประจำปี  วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พ.ค.๕๗
    ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานทุกโรงทาน พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญและนำอาหารมาในงาน ทำให้ผู้ที่มาต่างก็อิ่มบุญ อิ่มท้องไปตามกัน ทำให้ทุกคนที่มามีความสุขกาย สุขใจ    นึกถึงพุทธสุภาษิตที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า " การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย " การกระทำสิ่งใดก็ตามที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นได้รับความเดีอดร้อน ทำแล้วสบายใจ สุขใจ นั่นแหละชื่อว่า บุญ
  คลิ๊ก...ชมภาพsongkran2557    ทำบุญวันสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ เมษายน ๕๗
    เมื่อถึงเดือน ๕ ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายนของทุก ๆ ปีเราเรียกวันนี้ว่า " วันสงกรานต์ " ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ ธรรมเนียมไทยเราก็จะมีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ มีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ที่เราเคารพเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ร่วมทั้งทำบุญบังสุกุลให้แก่บุพการีชนที่ล่วงลับ วัดป่าชิคาโกได้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว เป็นการรักษาประเพณีไทยและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญบารมีให้แก่ตน ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมกจิกรรมดังกล่าว
  คลิ๊ก...ชมภาพ


magha2557    ทำบุญวันมาฆบูชา วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๗
    กิจกรรมที่เราได้มาปฏิบัติร่วมกันในวันมาฆบูชาเพื่อบูชาพระรัตนตรัยด้วยการทำบุญตักบาตรหรือการบำเพ็ญกุศล รักษาศีล งดเว้นการทำบาปทั้งปวง ถวายสังฆทาน การฟังพระธรรมเทศนา การสวดมนต์เจริญภาวนา การเวียนเทียน ถือเป็นการย้ำรอยธรรมที่พระพุทธองค์แสดงไว้ในวันมาฆบูชาคือ "โอวาทปาฏิโมกข์"     ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
  คลิ๊ก...ชมภาพItipiso Chanting    ภาพสวดมนต์ข้ามปีอิติปิโส ๑๐๘จบ
    องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงยกเอาเวลาที่มีอยู่โดยธรรมชาติมาตรัสสอนให้ระลึกถึงเวลาที่ล่วงไปๆ และให้น้อมเข้ามาในชีวิตของตน เพื่อจะได้ตั้งตนให้อยู่ในความไม่ประมาท พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า "เวลาย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเอง" หากเวลาของเราที่ล่วงเลยไปด้วยการทำแต่คุณงามความดี ก็จะเป็นเวลาที่ล่วงผ่านไปอย่างมีประโยชน์ มีคุณค่า ขอให้ท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตของตนๆ ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า คุ้มกับเวลาที่ผ่านไป ให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า และอยู่เย็นเป็นสุขในกาลทุกเมื่อ
  คลิ๊ก...ชมภาพ


kathina57    กฐินสามัคคีวัดป่าชิคาโก    วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
    ผ่านพ้นไปด้วยดีสำหรับกฐินสามัคคีวัดป่าชิคาโก ญาติโยมที่มาร่วมงานต่างอิ่มบุญ อิ่มท้องไปตามๆกัน  ขออนุโมทนาบุญกับคณะประธานจัดงานทุกท่าน  คณะกรรมการวัดป่าชิคาโกทุกท่าน    ร้านอาหารการกุศลทุกร้านและญาติโยมที่ได้นำอาหารมาร่วมในงาน ทำให้ผู้มาร่วมในงานต่างอิ่มทั้งบุญและอิ่มทั้งท้อง ขออนุโมทนาบุญพุทธศาสนิกชนทุกฝ่ายที่ได้มาร่วมกันกระทำกิจกรรมอันที่เรียกว่า “กาลทาน”ให้ประสบความสำเร็จด้วยดี .
  คลิ๊ก...ชมภาพ
   ติดต่อวัดป่าชิคาโก / Contact Us
map map
   วัดป่าชิคาโก
   Natural Buddhist Meditation Temple Of Greater Chicago
   8243 South Newland Ave.Burbank, IL 60459
   Tel. (708) 599-5920     Fax. (708) 599-5241
   E-mail:watpachicago@gmail.com   
   แผนที่วัดป่าชิคาโก / Map