kathin
    หมายเหตุ :   วัดป่าชิคาโกได้เลื่อนกำหนดการจัดงานทอดกฐินสามัคคี จากกำหนดการเดิมในปฏิทิน
    คือ  วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557   เลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557
     จึงแจ้งมาเพื่อให้ทราบและช่วยประชาสัมพันธ์บอกข่าวบุญต่อ ๆ กันไป

mom57    ทำบุญวันแม่แห่งชาติ  วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ส.ค.๕๗
     ท่านว่าพ่อแม่นั้นเปรียบได้เป็นทั้ง ครูของลูก เทวดาของลูก พรหมของลูก และอรหันต์ของลูก หลายคนทำบุญบูชาคุณแม่ด้วยการปลงผม มอบตนเป็นสามเณรน้อย   หลายท่านสละเวลามาถือศีล ภาวนา น้อมบูชาคุณแม่   หลายท่านทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานอุทิศบุญกุศลให้แม่   ทั้งหมดที่กล่าวมาขออนุโมทนากับทุกคนที่ได้ร่วมกันสร้างกุศลในครั้งนี้ ขอให้มีความสุข และเจริญยิ่งๆ ทุกท่านเทอญ.
  คลิ๊ก...ชมภาพ ชุด ๑
  คลิ๊ก...ชมภาพ ชุด ๒
  คลิ๊ก...ชมภาพ ชุด ๓


Arsanlaha57    ทำบุญวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ก.ค.๕๗
     พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมกรรมฐานภาวนารุ่นที่ ๑ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา.....วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและได้ขออุปสมบท ซึ่งเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์จะต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสใดอาวาสหนึ่งเป็นเวลา ๓ เดือน   ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมกจิกรรมดังกล่าว
  คลิ๊ก...ชมภาพ


visakha2557    ทำบุญวันวิสาขบูชา ทำบุญประจำปี  วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พ.ค.๕๗
    ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทานทุกโรงทาน พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญและนำอาหารมาในงาน ทำให้ผู้ที่มาต่างก็อิ่มบุญ อิ่มท้องไปตามกัน ทำให้ทุกคนที่มามีความสุขกาย สุขใจ    นึกถึงพุทธสุภาษิตที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า " การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย " การกระทำสิ่งใดก็ตามที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นได้รับความเดีอดร้อน ทำแล้วสบายใจ สุขใจ นั่นแหละชื่อว่า บุญ
  คลิ๊ก...ชมภาพsongkran2557    ทำบุญวันสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ เมษายน ๕๗
    เมื่อถึงเดือน ๕ ตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายนของทุก ๆ ปีเราเรียกวันนี้ว่า " วันสงกรานต์ " ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ ธรรมเนียมไทยเราก็จะมีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ มีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ที่เราเคารพเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ร่วมทั้งทำบุญบังสุกุลให้แก่บุพการีชนที่ล่วงลับ วัดป่าชิคาโกได้จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าว เป็นการรักษาประเพณีไทยและเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญบารมีให้แก่ตน ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมกจิกรรมดังกล่าว
  คลิ๊ก...ชมภาพ


magha2557    ทำบุญวันมาฆบูชา วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๗
    กิจกรรมที่เราได้มาปฏิบัติร่วมกันในวันมาฆบูชาเพื่อบูชาพระรัตนตรัยด้วยการทำบุญตักบาตรหรือการบำเพ็ญกุศล รักษาศีล งดเว้นการทำบาปทั้งปวง ถวายสังฆทาน การฟังพระธรรมเทศนา การสวดมนต์เจริญภาวนา การเวียนเทียน ถือเป็นการย้ำรอยธรรมที่พระพุทธองค์แสดงไว้ในวันมาฆบูชาคือ "โอวาทปาฏิโมกข์"     ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
  คลิ๊ก...ชมภาพItipiso Chanting    ภาพสวดมนต์ข้ามปีอิติปิโส ๑๐๘จบ
    องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงยกเอาเวลาที่มีอยู่โดยธรรมชาติมาตรัสสอนให้ระลึกถึงเวลาที่ล่วงไปๆ และให้น้อมเข้ามาในชีวิตของตน เพื่อจะได้ตั้งตนให้อยู่ในความไม่ประมาท พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า "เวลาย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเอง" หากเวลาของเราที่ล่วงเลยไปด้วยการทำแต่คุณงามความดี ก็จะเป็นเวลาที่ล่วงผ่านไปอย่างมีประโยชน์ มีคุณค่า ขอให้ท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตของตนๆ ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า คุ้มกับเวลาที่ผ่านไป ให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรือง เจริญก้าวหน้า และอยู่เย็นเป็นสุขในกาลทุกเมื่อ
  คลิ๊ก...ชมภาพ


kathina57    กฐินสามัคคีวัดป่าชิคาโก    วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
    ผ่านพ้นไปด้วยดีสำหรับกฐินสามัคคีวัดป่าชิคาโก ญาติโยมที่มาร่วมงานต่างอิ่มบุญ อิ่มท้องไปตามๆกัน  ขออนุโมทนาบุญกับคณะประธานจัดงานทุกท่าน  คณะกรรมการวัดป่าชิคาโกทุกท่าน    ร้านอาหารการกุศลทุกร้านและญาติโยมที่ได้นำอาหารมาร่วมในงาน ทำให้ผู้มาร่วมในงานต่างอิ่มทั้งบุญและอิ่มทั้งท้อง ขออนุโมทนาบุญพุทธศาสนิกชนทุกฝ่ายที่ได้มาร่วมกันกระทำกิจกรรมอันที่เรียกว่า “กาลทาน”ให้ประสบความสำเร็จด้วยดี .
  คลิ๊ก...ชมภาพ
   ติดต่อวัดป่าชิคาโก / Contact Us
map map
   วัดป่าชิคาโก
   Natural Buddhist Meditation Temple Of Greater Chicago
   8243 South Newland Ave.Burbank, IL 60459
   Tel. (708) 599-5920     Fax. (708) 599-5241
   E-mail:watpachicago@gmail.com   
   แผนที่วัดป่าชิคาโก / Map